میثم عربی

صائب تبريزی

 قید عیال پست کند رای مرد را               

گهواره تخته بند کند پای مرد را

پهلو ز زن بدزد که این رخنه ي فساد                        

در خون گرم غوطه دهد جای مرد را

بار شریعت است که چنبر کند چو چرخ      

در یک دو هفته قامت رعنای مرد را

مهر زنان که رشته پای تجرد است             

سوزن به زیر پا شکند رای مرد را

در عشق زن مپیچ که معجر کند به فرق      

ای کار زشت هم والای مرد را

صائب جریده باش که اندیشه عیال            

سازد عقیم ، طبع گهر زای مرد را

 

سعدی در گلستان با ابياتی اين مضمون را تاييد می كند:

ای گرفتار و پای بند عیال                

دیگر آسودگی مبند خیال

غم فرزند و جامه و قوت                  

بازت آرد ز سیر در ملکوت

 

 

 


پایان